เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Prevention

เรื่อง
การประเมินผลการติดตั้งระบบ GPS Tracking ในรถพยาบาล The Evaluation to utilizing Global Position System Tracking in Thai Ambulance
ผู้ชม
1355
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:56:59
การพัฒนารูปแบบการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉินในรายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักศึกษาบนพื้นที่สูง
ผู้ชม
396
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-14 13:02:03
ความรู้เรื่องความเสี่ยงและอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ชม
632
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:32:50
ตําบลบ้านดงเข้มแข็งในการเฝ้าระวังภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ชม
525
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:33:51
การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจําครัวเรือน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าพระ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผู้ชม
650
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:37:46
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่ม อสม. ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ชม
606
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:39:43
รายงานการพัฒนาสื่อ Social Media การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น
ผู้ชม
552
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:43:02
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1349