เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

Interfacility

เรื่อง
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับยา Streptokinase ขณะส่งต่อโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดหนองคาย
ผู้ชม
1005
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 13:42:21
การศึกษาและพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิและสูงกว่าของสถานพยาบาลในประเทศไทย โดย ดวงพร สายอร่าม และคณะ ผลงานวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเจ็บป่วย และเหตุผลที่ต้องส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่สถานพยาบาลของกรมการแพพทย์ การดูแลผู้ป่วยก่อนส่งต่อ ขณะส่งต่อ รวมถึงการประสานงานก่อนการส่งตัวผู้ป่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบส่งต่อของผู้ป่วยที่เป็นระบบ ทั้งด้านบริหาร บริการ วิชาการและเทคโนโลยสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร
ผู้ชม
431
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-11-09 14:50:32
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1168