เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ (รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท)
เปิดดู
431
สร้างเมื่อ
2020-12-28 15:41:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-28 15:47:57
ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
413
สร้างเมื่อ
2020-12-28 15:26:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-28 15:38:41
ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เปิดดู
469
สร้างเมื่อ
2020-12-28 15:18:30
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-28 15:24:51
ประกาศราคากลาง จ้างผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
397
สร้างเมื่อ
2020-12-04 11:57:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-04 12:06:43
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับห้องประชุม ชั้น 4 และห้องฝึกอบรม ชั้น 3 และชั้น 5 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน 6 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
401
สร้างเมื่อ
2020-12-01 19:03:34
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-02 20:13:04
ประกาศราคากลาง จ้างทำความสะอาดและแม่บ้าน อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและอาคารพัฒนาบุคลกรการแพทย์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เปิดดู
401
สร้างเมื่อ
2020-11-10 13:07:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-10 13:12:26
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
426
สร้างเมื่อ
2020-11-10 12:52:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-10 13:05:21
ประกาศราคากลาง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
433
สร้างเมื่อ
2020-11-10 12:15:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-11-10 12:51:46
ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ (Backup Appliance) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
509
สร้างเมื่อ
2020-01-21 08:58:37
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-21 09:24:48
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์ข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ (POI) และปรับปรุงแผนที่ (Update Map Engine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดดู
466
สร้างเมื่อ
2020-01-20 10:33:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-20 11:12:13
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 341