เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ ราคากลาง

เรื่อง
ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
434
สร้างเมื่อ
2019-07-23 16:20:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 12:11:12
ประกาศราคากลาง จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร
เปิดดู
464
สร้างเมื่อ
2019-07-12 11:36:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 12:11:22
ประกาศราคากลาง จ้างทำชุดความรู้
เปิดดู
374
สร้างเมื่อ
2019-07-09 13:18:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-05 14:30:10
ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสารสนเทศ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
398
สร้างเมื่อ
2019-07-05 15:44:40
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-14 11:10:47
ประกาศราคากลางงานจ้างทำระบบบริหารจัดการ และ Organizer การจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13
เปิดดู
397
สร้างเมื่อ
2019-04-22 14:42:47
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-22 14:47:27
ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ผ่านทางสื่อออนไลน์
เปิดดู
402
สร้างเมื่อ
2019-03-22 15:44:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-22 15:46:47
ราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าพลาสติกกันน้ำ 1669 (โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน)
เปิดดู
434
สร้างเมื่อ
2019-03-12 09:38:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-12 09:40:17
ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
เปิดดู
682
สร้างเมื่อ
2019-03-11 10:13:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-11 10:14:44
ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบปั๊มน้ำประปา ของอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
379
สร้างเมื่อ
2019-03-08 09:27:35
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-08 09:28:51
ประกาศราคากลาง จ้างศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนการเปลี่ยนแปลงของการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับบริหารจัดการ
เปิดดู
427
สร้างเมื่อ
2019-03-07 09:04:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 10:53:39
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 265