เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แนวการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

                กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ดำเนินการเฝ้าระวังและรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 – 4 มกราคม 2554 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งดำเนินการ และรายงานข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ผ่านเว็บไซค์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ตาม Link ดังกล่าว http://service.niems.go.th/accident/acclogin.php

                หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ.๐๔๒๔.๕/ว ๗๙๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

 Download หนังสือสั่งการ และสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 430