เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙

 

ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการประชาสัมพันธ์สายด่วน โทร.๑๖๖๙ รวมทั้งให้นโยบายเร่งด่วนในการประชุมผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เน้นการดำเนินโครงการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ที่จะประกาศเป็นพื้นที่สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวไว้ 2 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุข และด้านระบบบริการสุขภาพ ดังนั้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙ จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รวมทั้งทำให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงช่องทางในการใช้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงได้จัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๓ x ๕ เมตร (พร้อมเชือกไนล่อน สำหรับการติดตั้ง จำนวน ๖ เมตร) เพื่อประชาสัมพันธ์ สายด่วน เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙  โดยสนับสนุนให้สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป แห่งละ ๑ ชุด และในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามโครงการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวเขตอันดามัน คือ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่  จ.สตูล และ จ.ตรัง แห่งละ ๕ ชุด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านหมายเลข ๑๖๖๙ ให้มากยิ่งขึ้น
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้เริ่มจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้หากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลใด มีความประสงค์ผลิตป้ายดังกล่าวเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอรับไฟล์แบบงานได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  หรือที่ pr@niems.go.th
 
 
 

 

 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 493