เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

            กระทรวงสาธารณสุข   โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, โรงพยาบาลปัตตานี  ค่ายอิงคยุทธบริหาร กองทัพภาคที่ ๔  ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในวันที่  ๒๒-๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานีและค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในด้านความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีการลำเลียงทางอากาศเพื่อให้เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ  และเพิ่มช่องทางการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร/มีเหตุการณ์ความไม่สงบ  ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพมากที่สุด    ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์สมมุติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ,ค่ายอิงคยุทธบริหาร, กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร  และทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ งบพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแต่ละจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และงบประมาณของโรงพยาบาลปัตตานี....

ดูรายละเอียดได้ที่นี่   --> smiley

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 540