เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2555

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินได้มีมติเห็นชอบแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับแรก เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2553-2555 โดยหน่วยงาน องค์กร ต่างๆทั่วประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจึงขอแนะนำให้ทุกท่าน โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล ฯลฯ ให้นำแผนหลักไปพิจารณาเพื่อจัดทำกิจกรรม หรือแผนประจำหน่วยงานและองค์กร ที่สอดรับกับแผนฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยต่อไป

 

1. คำนำและสารบัญ (PDF 113KB)

2. แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2555 (PDF 1MB)

3. ภาคผนวก 1: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (PDF 185KB)

4. ภาคผนวก 2: สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินไทยปี 2552 (PDF 493KB)

5. ภาคผนวก 3: แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ และแต่ละยุทธวิธี (PDF 469KB)

6. ภาคผนวก 4: บัญชีอักษรย่อหน่วยงานต่างๆ (PDF 169KB)

7. ภาคผนวก 5: ดัชนีคำศัพท์ที่ใช้ในแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉิน (PDF 179KB)

8. นิยามศัพท์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Dictionary) (PDF 464KB)

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 444