เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แบบสอบถามความคิดเห็น (Emergency Medical Technician ?Paramedic: EMT-P)

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความต้องการ และสมรรถนะของเวชกรฉุกเฉินระดับสูง

(Emergency Medical Technician –Paramedic: EMT-P)

       สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีแนวนโยบายที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้ได้เปิดชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT-P) เข้าปฏิบัติงานในหน่วยการแพทย์ระดับสูงโดยร่วม  มือกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการ และสมรรถนะของเวชกรฉุกเฉินระดับสูง  (Need and Competency of EMT-P)  เพื่อเป็นการสำรวจความต้องการบุคลากรเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  ทั้งจำนวน  และสมรรถนะที่จำเป็นของ EMT-P ตามนโยบายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวนโยบาย ต่อไป

- หนังสือที่ สธ ๐๒๐๓.๐๘๒/ว ๑๖๒๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความต้องการ และสมรรถนะของเวชกรฉุกเฉินระดับสูง (Emergency Medical Technician- Paramedic: EMT-P)   

- หนังสือที่ สพฉ. ๐๘/๒๑๗๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามความต้องการบุคลากรระดับ อุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชีพ  

แบบสอบถามความคิดเห็น  

                        หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ อาจารย์อุ่นใจ เครือสถิตย์ และคณะผู้วิจัย

คณะภาควิชาเวชกิจฉุกเฉินวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หมายเลข 0 4322 – 1493 , 0 4322 – 27419 ต่อ  122

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1269