เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team (SCOT)

        ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special Covid-19 Operation Team : SCOT) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คือ เป็นทีมสนับสนุนสำรองให้กับการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการนำส่งผู้ป่วยหรือผู้สงสัยที่จะติดเชื้อ Covid-19 รวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไป ในสถานการณ์การระบาดของโรค ในกรณีที่ระบบการปฏิบัติงานของจังหวัด ไม่มีชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการฉุกเฉินได้ และเพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถดำเนินไปได้ไม่เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการประชาชนเหมือนประเทศอื่น ๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยขั้นสูงสุด

 

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบ กพฉ. ว่าด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563

2. ประกาศ สพฉ. เรื่องเกณฑ์วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

3. คู่มือแนวทางปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team : SCOT

4. วิธีปฏิบัติในการประสานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ Special COVID-19 Operation Team (SCOT)

5. แนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SCOT

6. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ปฏิบัติการที่มีสิทธิใช้ประกาศนียบัตรชั่วคราว เพื่อปฏฺิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team (SCOT) ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ปฏิบัติการในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special COVID-19 Operation Team: SCOT) และแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/ Corporate Banking)  คลิกที่นี่

2. แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Corporate Online/ Corporate Banking) (สำหรับผู้ปฏิบัติการที่ไม่ใช่ SCOT)   คลิกที่นี่

3. แบบฟอร์มใบคำร้องขอค่าชดเชยความเสียหายเนื่องจากถูกกักกันโรคหรือ ต้องเข้ารับการรักษาเนื่องจากติดเชื้อโรคติดต่อ อันตราย COVID-19 คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ. 04/00743 ลว. 30 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดตั้ง Special COVID-19 Operation Team (SCOT) เพื่อสนับสนุนการนำส่งผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

2. หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ. 04/00813 ลว. 4 เมษายน 2563 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการประสานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ Special COVID-19 Operation Team (SCOT) เพื่อสนับสนุนการนำส่งผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

3. หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ. 04/01042 ลว. 14 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษ SCOT คลิกที่นี่ 

4. หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ สพฉ.04/ว01080 ลว.20 พฤษภาคม 2563 เรื่องประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษที่ออกปฏิบัติการในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 คลิกที่นี่

 

การสมัครประกันสำหรับทีม SCOT

  • ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการ และผู้ปฏิบัติการ ที่ขึ้นทะเบียน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID-19 Operation Team (SCOT)  คลิกที่นี่

  • คำชี้แจงการกรอกใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่ม  คลิกที่นี่

  • ใบคําขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื?อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่ม คลิกที่นี่

  • การสมัครประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙สำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(SCOT)และผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สมัครที่นี่ https://forms.gle/FpH2pg5Qhru7BbVY7

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 20233