เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ  นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมบทความและส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

            ในปี 2564 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะผลิตวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ  เปิดรับต้นฉบับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  สาธารณภัย การแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมบทความและส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ที่  Jemst@niems.go.th

เอกสารประกอบ

  1. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  3. คำแนะนำผู้เขียนสำหรับการเตรียมบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 808