เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ  นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมบทความและส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ผลิตและเผยแพร่วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เปิดรับต้นฉบับผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสาธารณภัย การแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติการ นักวิจัย นักวิชาการที่สนใจ ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์วารสาร https://he03.tci-thaijo.org/index.php/Jemst-01JHS โดยสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คุณชนนิกานต์  โทร. 08 1814 1669 คุณพรธิดา โทร. 08 0783 1669

เอกสารประกอบ

  1. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  3. คำแนะนำผู้นิพนธ์
  4. คณะกรรมการจัดทำวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
  5. แบบฟอร์มส่งบทความ

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 9080