เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญสมัคร โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 13 รอบที่ 1

โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

                 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแจ้งรอบการต่อกรมธรรม์ความคุ้มครองการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รอบปีที่ ๑๓ รอบที่ ๑ (สมัครแสดงความจำนงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  รอบที่ ๒ (สมัครแสดงความจำนงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และขอจัดส่งรูปแบบของการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยขอความอนุเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านหน้าเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ www.niems.go.th  บริการออนไลน์>>> ระบบสมัครประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม>>> โครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๑๓ รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒ โดยขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รวบรวมใบสมัครและจัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้สมัครฯ สำเนาใบโอนเงิน ให้กับบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสำเนาเอกสารให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และด้วยสถานการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงตระหนักต่อการเสี่ยงรับเชื้อที่เพิ่มขึ้น และด้วยความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในการช่วยเหลือผู้ป่วย และประชาชน จึงงดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และขอความกรุณามายังท่านทำการดาวน์โหลดเอกสารตามที่อยู่ที่แจ้งแล้วนั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านและครอบครัวตลอดจนผู้ร่วมงานและเครือข่ายจะมีแต่ความปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเชื่อว่าสถานการณ์นี้จะผ่านพ้นไปโดยเร็วจากแผ่นดินไทย 

เอกสารประกอบการทำประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน
นางสาวชฎารัตน์ เกิดเรียน 
โทรศัพท์ 081 779 1669 E-mail: chadarat.k@niems.go.th
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 3459