เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ  6 ตำแหน่ง

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพือคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 6 ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน   

จำนวน 1 อัตรา

  • พนักงานปฏิบัติการ งานติดตามและประเมินผล 

จำนวน 1 อัตรา

  • พนักงานปฏิบัติการ งานนโยบายและแผน   

จำนวน 1 อัตรา

  • พนักงานปฏิบัติการ งานรับรองมาตรฐานผู้ปฏิบัติการ 

จำนวน 1 อัตรา

  • พนักงานปฏิบัติการ งานสื่อสารองค์การ     

จำนวน 1 อัตรา

  • พนักงานปฏิบัติการ งานกฎหมาย     

จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้เข้ามารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 835