เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

ประกาศนียบัตรที่ได้สิทธิการขยายตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 4/2563 และตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.2563 พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังนี้

1) หนังสือแจ้งเวียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

2) หนังสือแจ้งเวียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3) รายชื่อ ประเภทปฏิบัติการแพทย์

ระดับนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นพฉ.)

ระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

รายชื่อเพิ่มเติม (จฉพ)

ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) 

ทั้งนี้  

- ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในกลุ่มที่ 1  ได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตร  ไปถึงวันที่ 29 กันยายน 2564

- ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในกลุ่มที่ 2  ได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตร  ไม่เกิน 1 ปี หลังมคฉ. 1 บังคับใช้ หรือจนประกาศนียบัตรหมดอายุ

4) รายชื่อ ประเภทอำนวยการ

5) Infographic การขยายอายุประกาศฯ

6) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุประกาศนียบัตร    

7) ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมการให้ประกาศนียบัตรฯ

หมายเหตุ   หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่ มคฉ. 1 กำหนด  "ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ"

8) คำถาม - คำตอบ การขยายอายุประกาศนียบัตร การต่ออายุฯ

 

ประกาศ ณ วันที่  25   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/View/Page.aspx?PageId=20200518102342019

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 704