เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

 

     ตามที่ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) และเปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพิ่มเติม ดังประกาศแนบท้ายนี้

     ทั้งนี้ การสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จะจัด ณ สถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับการสอบสำเร็จการศึกษา โดยจะประกาศแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบอีกครั้ง ทางหน้าเว็บไซต์

     สถานที่จัดสอบตามสถาบันการศึกษารายละเอียมีดังนี้

     1. คณะแพพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ คือ ห้องประชุมสมพร โพธินาม

     2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่สอบ คือ อาคาร ICT

     3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่สอบ คือ ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

     4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถานที่สอบ คือ ห้องบรรยาย 3 ชั้น M อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

 

 >>รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ)<<

 

>>ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ<<

 

     โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบในรอบเพิ่มเติม และ รายชื่อผู้ที่ได้ทำการสมัครสอบไปแล้วได้ที่เว็บไซต์ http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 284