เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. เปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน Academic College of Emergency Medical Preparedness (ACEMP)

(1 ก.ค.2564) เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักวิชาการสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข, นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร บรรณาธิการวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยในโครงการนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติโดยมีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบไปด้วย 3 หน่วยดังนี้

ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Preparedness Academic Center (EMPAC)

เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐาน การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการอบรมและการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานองค์กรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม / Research and Innovation Development Center

เป็นศูนย์กลาง งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ศูนย์ศึกษาวิจัย บริหารจัดการงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาวิจัย รวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การใช้กำหนดนโยบายและการวางแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ

ศูนย์พัฒนาวิชาการ / Academic Development Center

เป็นศูนย์การพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การประมวลพัฒนาความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์สื่อการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Media Center) ซึ่งเป็นความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสื่อออนไลน์ และยังเป็นจุดศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการในระบบ ในแบบที่สามารถเปิดดูได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย และยังมีห้องที่ผู้ฏิบัติการและผู้อบรมสามารถลงมือฝึกการ CPR การใช้เครื่อง AED อีกด้วย

 

#สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #สพฉ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 227