เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ.จับมือองค์การสะพานปลา พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อชาวประมง

10 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงและกิจการประมง ระหว่าง องค์การสะพานปลา กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้ลงนาม

เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า อุตสาหกรรมการประมงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งด้านการเป็นแหล่งอาหารสำหรับประชากรในประเทศ แหล่งการจ้างงาน สร้างรายได้และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ สพฉ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน จะร่วมมือกับองค์การสะพานปลา ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในบริเวณสถานที่กิจการประมง เช่น ท่าเทียบเรือ สะพานปลา ตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ เรือประมง ตั้งแต่การป้องกัน การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ และการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหลักที่ สพฉ. ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมของคนทุกคน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงและกิจการประมง ที่จะทำให้ผู้ประกอบอาชีพประมง ผู้ประกอบกิจการประมง ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งถือเป็นการบูรณาการและต่อยอดงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการวางแนวทางและมาตรฐานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนากิจการประมงให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

กลุ่มสื่อสารองค์การ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 0819891669

#สพฉ. #องค์การสะพานปลา #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 115