เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุฯ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 เน้นให้ความรู้ในการใช้วิทยุสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะ

วันนี้ (18 ธันวาคม 2564) ที่อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดร. พิเชษฐ์  หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 โดยมีกำหนดการอบรมในระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 และมีผู้เข้าอบรมจำนวน 38 คน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน และผู้สนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ดร. พิเชษฐ์  หนองช้าง กล่าวว่า “สพฉ. และความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้ร่วมจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ และทักษะในการใช้วิทยุสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารทางวิทยุช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครือข่ายของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ สพฉ. ได้รับการอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อใช้ในภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสาร จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นแรก และหลังจากนี้จะมีการเปิดการอบรมอีก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินสามารถใช้วิทยุสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด”

การอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ได้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรจากคณะกรรมการหลักสูตรที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยการอบรมจะมีสองรูปแบบ คือ หลักสูตร 2 วัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ และหลักสูตร 1 วัน สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากหน่วยงานอื่นมาแล้ว

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่แล้ว สามารถขอรับรองเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน และนำไปขออนุญาตการมี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ต่อ สำนักงาน กสทช.อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุฯ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หรือหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ที่ www.niems.go.th

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 252