เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีลดการบาดเจ็บ พิการ และการสูญเสีย สามารถเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีมาตรฐาน โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ลงนามร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 

 - นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี)
 - พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 - พลตำรวจตรีไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
 - นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 - นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
 - นายแพทย์ประพุทธ ลีลาพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง
 - นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงคชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่
 - นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

โดยมีนาวาเอกพิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และนายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมงานด้วยหลังจากจบพิธีลงนามฯ เลขาธิการ สพฉ. ได้บรรยาย “นโยบายการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินและการกระจายอำนวจสู่ท้องถิ่น ร่วมถึงประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับใหม่ ดังนี้

 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 
 - ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินและติดตั้งเครื่อง AED นอกสถานพยาบาล พ.ศ. 2564 
 - ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 
 - พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2564

ในช่วงบ่าย นางสาวกรองกาญจน์ พุ่มวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระเบียบการใช้งบประมาณท้องถิ่นในการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมด้วยนายศิริชัย นิ่มมา ผู้จัดการกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3 และนางสาวปญาดา ชื่นสำโรง พนักงานปฏิบัติการ (หัวหน้างาน) งานประสานการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นวิทยากรร่วม ณ ห้องประชุม Convention โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 74