เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

หลักสูตร การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ

หลักสูตร

การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ

(Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course)

ภาวะฉุกเฉินวิกฤตจากภาวะต่าง ๆ สามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือพิการได้ในเวลาอันรวดเร็ว หากผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนแรกสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธี จะช่วยทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ประสบภัยมีโอกาสรอดชีวิตหรือลดความพิการได้ จึงจำเป็นต้องมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ในทุกหมู่เหล่าครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 65 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 65 

บทบาทหน้าที่ของแต่ละระดับ

1) ผู้อำนวยการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 4)

เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ การอานวยการ การดาเนินการฝึกอบรม การประเมินผลครูผู้สอน เก็บรวบรวมข้อมูลทีมวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการสรุปผลการฝึกอบรม

2) ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 3)
เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน การบริหารจัดการ การดาเนินการฝึกอบรม การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม(ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม) เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม การประเมินผลความพึงพอใจ และการสรุปผลการฝึกอบรมเสนอผู้อำนวยการหลักสูตร

3) ผู้ช่วยครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 2)

เป็นผู้ช่วยครูผู้สอนในการฝึกภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมในการฝึกอบรม แจกข้อสอบผู้เข้ารับการอบรม(ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม) ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ช่วยแจกเอกสารการประเมินผลความพึงพอใจ

4) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 1)

ระยะเวลาการอบรม

1) ผู้อำนวยการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 4) จำนวน 8 ชม.

2) ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 3) จำนวน 18 ชม.

3) ผู้ช่วยครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 2) จำนวน 8 ชม.

4) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ (ระดับ 1) จำนวน 3 ชม.

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1) ไม่เป็นโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อต้องแจ้งความ

2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3) คุณสมบัติอื่น ตามระดับหลักสูตรฯ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามระดับหลักสูตร (คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ระดับ ครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

1) อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2) แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ อาสาฉุกเฉินการแพทย์ (เป็นอาสาฉุกเฉินการแพทย์ 3 ปี ขึ้นไปและบัตรยังไม่หมดอายุ) หรือประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พนักงานเอกชน ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

รายละเอียดหลักสูตรและลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรโปรดคลิก

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 5335