เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) แลการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ การจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)
เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

          ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดวันสอบภาคทฤษฎี (MCQ) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นั้น
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มแพร่กระจายไปในหลายๆจังหวัด ประกอบกับ คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ได้มีมติให้เลื่อนการจัดสอบดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการจัดสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) จากเดิมวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 568