เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ประจำภาคเหนือ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด) ประจำภาคเหนือ ร่วมกับนายพิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไร่องุ่นภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการอานวยการระดับพื้นฐาน (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ) ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นแกนหลัก ในการประสาน สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีภาครัฐ เอกชน ประชาชน มูลนิธิ ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานใกล้ชิดประชาชนกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด และมีหน้าที่หลักในการให้บริการสาธารณะ งานการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการ อันจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น

สพฉ. แบ่งการประชุมออกเป็น 4 ภาค การประชุมภาคเหนือในวันนี้ถือเป็นภาคแรก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คนจาก 17 จังหวัด ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน และวิทยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการและจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแล้ว 13 จังหวัด และอยู่ระหว่างการเตรียมการอีก 11 จังหวัด 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 41