เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team หรือ HART)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและปิดโครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team หรือ HART) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย (Hazardous Area Response Team หรือ HART) เป็นโครงการที่ สพฉ. มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ โดยจัดเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ประกอบกำลังจากทีมปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงและขั้นพื้นฐาน มีขีดความสามารถในการประเมินภัยอันตราย การประสานงาน การป้องกันตนเอง และการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงภัย

โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครรวม 14 หน่วย ฝึกอบรมเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ภัยเคมีชีวะ รังสีนิวเคลียร์ โดยศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ หลักสูตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิธีในสถานการณ์พิเศษ (Thailand Tactical Emergency Medical Services หรือ TTEMS) โดยกรมแพทย์ทหารเรือ และ หลักสูตรการประสานงานและเตรียมความพร้อม (cooperation and preparation) โดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 122