เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เลขาธิการ สพฉ.เปิดอาคารที่ทำการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ อบต.แป-ระ จังหวัดสตูล เพิ่มทักษะความรู้ เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 23 มกราคม 2566 เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดอาคารที่ทำการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ อบต.แป-ระ จังหวัดสตูล ที่ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการกับ สพฉ. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554 และได้มีการพัฒนาศักยภาพเป็นหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน ให้บริการที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีผลงานเด่นอย่างต่อเนื่อง อาทิ

• พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัล อปท. ดีเด่นในการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของอปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสงขลา

• ตัวแทนหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน จ.สตูล ในการแข่งขัน EMS Rally เขตสุขภาพที่ 12

• พ.ศ. 2562 เป็นตัวแทนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันการฝึกทักษะ การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally เขต 12 จังหวัดพัทลุง

• พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน อปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดพัทลุง

การเปิดอาคารอาคารที่ทำการหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน และศูนย์เรียนรู้พัฒนาทักษะการป้องกันอุบัติเหตุ อบต.แป-ระ จังหวัดสตูลในวันนี้ นอกจากเป็นการสื่อสารให้หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย และประชาชนได้รับทราบ และเข้ามาเรียนรู้แล้ว ยังทำให้ทราบถึงความมุ่งมั่นของ อบต.แป-ระ ที่มีความพร้อมที่จะดูแลประชาชน ในเรื่อง การให้ความรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การเอาตัวรอด เมื่อติดอยู่ในรถ การช่วยคนตกน้ำอย่าง ถูกวิธี การสร้างวินัยจราจรแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้วยร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และประชาชนในพื้นที่

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เชื่อมันว่า อบต.แป-ระ สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกฉินของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สพฉ. พร้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน การส่งต่อเพื่อการรักษาที่รวดเร็วอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับ พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

#ภาคีเครือข่าย #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน #ศูนย์นเรนทร #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 #สตูล #แประ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 33