เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วิธีการขอเทียบเท่าเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรมาก่อน

วิธีการขอเทียบเท่าเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรมาก่อน

สาขาที่ขอรับการเทียบเท่าได้
? สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)
? สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
? สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

? การขอเทียบเท่า สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 ปี (มี.ค. 66 - มี.ค. 69)

คุณสมบัติของผู้ขอรับการเทียบเท่า ดังนี้
? มีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่ มคฉ.๑ กำหนด สาขาที่จะขอเทียบเท่า
? สำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉินหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่เคยได้รับการรับรอง
?ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการแพทย์หรือสถานพยาบาล และ ผู้บริหารหน่วยงานนั้นรับรองว่าปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นจริง ยังคงปฏิบัติอยู่ ณ วันที่ยื่นขอ
? มีผลการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสาขานั้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในระยะเวลา 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรายละเอียดตาม QR Code นี้

วิธีการขอเทียบ
1? ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเทียบเท่า จากเว็บไซต์ สพฉ.
2?กรอกแบบฟอร์มและให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ลงนามรับรองเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
3?รวบรวมเอกสารตามคุณสมบัติกำหนด และแบบฟอร์มแสดงความจำนง
4?นำเอกสารทั้งหมด จัดส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ เพื่อรับรอง
5?สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ รับรอง พร้อมรวบรวมและนำส่ง สพฉ.

? ผู้ที่เข้ารับการอบรมและสอบมีโดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ??
ทำการสอบผ่านตามเกณฑ์ จะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรในสาขานั้น

? รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/content/index/276

 #มคฉ1 #เปลี่ยนผ่าน #ภาคีเครือข่าย #สาขาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ #อฉพ #สาขาพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ #พฉพ #สาขาเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ #จฉพ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 4470