เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

5 ขั้นตอนการขอเทียบเท่า เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ (มคฉ.1)

5 ขั้นตอนการขอเทียบเท่า เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ (มคฉ.1) ?

? **สำหรับผู้ปฏิบัติงาน** (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตรมาก่อน)

1? ศึกษาแนวทางการดำเนินการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมหลักฐาน

2? ดาวน์โหลด 2 แบบฟอร์มพร้อมบันทึกรายละเอียด ให้ผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาล รับรอง

3? นำส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด หรือสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ

4? ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอเทียบเท่า

5? สมัคร – เข้าฝึกอบรม – สอบผ่านตามเกณฑ์

? สพฉ. จะเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบ เพื่อขออนุมัติให้เทียบเท่าประกาศนีบัตรในสาขานั้น แล้วดำเนินการจัดพิมและนำส่งประกาศนียบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรมต่อไป

? รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/content/index/276

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 1843