เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

5 ขั้นตอนการดำเนินการขอเทียบเท่า ** สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร** (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร)

5 ขั้นตอนการดำเนินการขอเทียบเท่า ** สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร** (ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร)

1? ศึกษาแนวทางการดำเนินการการขอเทียบเท่าตามคุณสมบัติที่กำหนดและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

2? ประชาสัมพันธ์ การขอเทียบเท่า กับหน่วยปฏิบัติการที่ปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

3? การจัดการ รับเอกสาร – ตรวจสอบหลักฐาน – และรับรอง

4? รับรอง และสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิขอเทียบเท่า

5? นำส่ง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อดำเนินการต่อไป

? รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://drives.niems.go.th/s/QNxManAsTM2rMLr

 

?

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 6 ทั้งหมด 1763