เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ร่วมกับ กรมอนามัย พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ เพื่อการให้บริการประชาชนแบบไร้รอยต่อ ทั่วถึง เท่าเทียม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบ “สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ” ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกรมอนามัย โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา รวมถึงการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน ข้อมูลในระบบบริการด้านสุขภาพ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เป็นไปตามเจตนารมย์ในการทำงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ ประชาชนและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการรวดเร็ว ทันท่วงที แบบไร้รอยต่อ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมีมาตรฐานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพและการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพบนมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน

#MOU #กรมอนามัย #บริการด้านสุขภาพ #สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ #ภาคีเครือข่าย #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 77