เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองทัพอากาศ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ และ เรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ และผู้บริหารระดับสูงของ สพฉ. ร่วมในพิธีบันทึกความร่วมมือนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน และบูรณาการความร่วมมือของแต่ละฝ่าย โดยร่วมมือเกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุ หรือผู้ประสบภัย จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินรวมถึงการเคลื่อนย้ายการลำเลียงหรือขนส่งไปยังสถานพยาบาล โดยให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งภาวะปกติและสาธารณภัย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด โดยจะมีการบูรณาการทรัพยากรทั้งผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาลรวมถึงยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ พาหนะทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงระบบสื่อสาร เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ รวมถึงการพัฒนาทักษะและกระบวนการตามมาตรฐานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยปฏิบัติการ สัมมนา การฝึกและการฝึกอบรมรวมถึงการซ้อมแผนร่วมกัน ระหว่างกองทัพอากาศ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

#กองทัพอากาศ #MOU #ภาคีเครือข่าย #skydoctor #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #โรง #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 47