เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.niems.go.th โดยกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพัฒนาบุคลากร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วิทยาลัยวิชาการ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ชั้น 4 ในวันและเวลาราขการ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ Sirima.a@niems.go.th โดยยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 4906 1669 หรือ 08 5234 1669
 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่น
1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
ทางเว็บไซต์ ของ สพฉ. ที่ www.niems.go.th
 
วิธีการสอบแข่งขัน
โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ด่วน เลื่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ สนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน ของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
 
การประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 945