เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)

ตามที่ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ? เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูล รวมถึงการ รับ-ส่ง ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Client) มายังระบบฐานข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ (Database Server) ได้นั้น
? ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ได้ตรวจพบเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินในการปรับปรุงข้อมูล ยืนยันข้อมูลเพื่อตั้งเบิกได้นั้น ทางสพฉ.ได้เร่งปรับปรุงโปรแกรมใหม่เป็น ITEMS 4.0 ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา

ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางขั้นตอนในการดำเนินการจ่ายชดเชยค่าปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 ดังต่อไปนี้

1? สพฉ. จะดำเนินดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ ITEMS เดิม ซึ่งอยู่ใน Hard disk ของศูนย์สั่งการ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
2? สพฉ. ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบ ITEMS 4.0 เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ก่อนส่งเข้าระบบปรับปรุงข้อมูล ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2566
3? ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน– สิงหาคม 2566 ขอให้ทุกส่วนดำเนินการ ดังนี้
? 3.1 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด ทำการปรับปรุงข้อมูลและยืนยันข้อมูล
? 3.2 หน่วยปฏิบัติการ ทำการปรับปรุงข้อมูลและยืนยันข้อมูล
? 3.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการตั้งเบิก
** หมายเหตุ ** กระบวนในข้อ 3.1 - 3.3 สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน แล้วแต่ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละปฏิบัติการ
4? เมื่อ สพฉ.ได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะสามารถทำกระบวนการทำจ่ายได้ทันที
5? หน่วยปฏิบัติการ จะได้รับค่าชดเชยการปฏิบัติการตามความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลในแต่ละช่วงที่ส่งเข้ามาเบิก หลังจากกระบวนการเบิกจ่ายครบถ้วน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 
ทั้งนี้ ทาง สพฉ. กำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติการ เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนนำเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายเงินค่าชดเชยการปฏิบัติการต่อไป
 
#items #สพฉ #เขตสุขภาพ #ภาคีเครือข่าย #NIEMS #สพฉ1669 #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #สพฉ #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #ศูนย์นเรนทร #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3049