เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

          ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกำหนดให้ทำการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 นั้น แต่เนื่องจากระบบที่ทำการสมัครสอบใช้งานไม่ได้ ส่งผลให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบไม่สามารถทำการสมัครสอบได้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

>> ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ <<

กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) หรือ เวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (EMT-I เดิม) ที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 

 

ให้ทำการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. แสดงความจำนงในการขอสมัครสอบ โดยการส่งเอกสารแสดงความจำนงทาง E-mail : Wilasinee.a@niems.go.th

แบบฟอร์มแสดงความจำนงในการขอสมัครสอบ  >> คลิ๊ก <<

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ก.ค. 66

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์

     - ภาคทฤษฎี (MCQ)      >> รายชื่อ <<

     - ภาคปฏิบัติ (OSCE)      >> รายชื่อ <<

ตามวันที่ได้รับเอกสารแสดงความจำนงขอสมัครสอบ

3. ทำการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชั่น aChat

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น aChat   >> คู่มือการใช้งาน <<

วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66

4. ชำระค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 มิ.ย. – 1 ส.ค. 66

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์

วันที่ 3 ส.ค. 66

6. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ

วันที่ 26 – 27 ส.ค. 66

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่ อศป. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาหลังปีการศึกษา 2557 ที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (4 ปี)

 

 

 

 

 

ให้ทำการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบทางเว็บไซต์

     - ภาคทฤษฎี (MCQ)      >> รายชื่อ <<

     - ภาคปฏิบัติ (OSCE)      >> รายชื่อ <<

 

2. ทำการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชั่น aChat

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น aChat   >> คู่มือการใช้งาน <<

วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66

3. ชำระค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 มิ.ย. – 1 ส.ค. 66

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์

วันที่ 3 ส.ค. 66

5. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ

วันที่ 26 – 27 ส.ค. 66

กลุ่มที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565

 

 

 

 

 

ให้ทำการสมัครสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบทางเว็บไซต์

     - ภาคทฤษฎี (MCQ)      >> รายชื่อ <<

     - ภาคปฏิบัติ (OSCE)      >> รายชื่อ <<

 

2. ทำการสมัครสอบผ่านทางแอปพลิเคชั่น aChat

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น aChat   >> คู่มือการใช้งาน <<

วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66

3. ชำระค่าสมัครสอบ

วันที่ 1 มิ.ย. – 1 ส.ค. 66

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์

วันที่ 3 ส.ค. 66

5. เข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามรายชื่อที่ประกาศ

วันที่ 26 – 27 ส.ค. 66

 

 

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 8189