เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บรรยายภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตในการประชุม Crisis Response Conference โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

วันที่ 5 กันยายน 2566 เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บรรยายภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตในการประชุม Crisis Response Conference โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยในการบริหารจัดการผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

การประชุม Crisis Response Conference 2023 จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2566 โดยภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ จากผู้แทนหน่วยงานด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน อาทิ “พัฒนาการการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2547” และ “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570” โดยผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การนำเสนอหัวข้อ “การทำงานในภาวะวิกฤต” โดย ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการในภาวะวิกฤตระหว่างสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศไทย”

#CrisisResponseConference2023 #การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะวิกฤต #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 142