เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 1 ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษา สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric) และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric) ของหน่วยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 1 ดำเนินการตรวจประเมินหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษา สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric) และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาจิตเวชฉุกเฉิน (Acute Psychiatric) ของหน่วยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยปฏิบัติการได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 และตามประกาศ ข้อ 4 วรรค 3 ณ อาคารผู้ป่วยนอก จิตเวชฉุกเฉิน ชั้น 2 ห้องเกียติภูมิ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวต้อนรับและร่วมการตรวจประเมิน
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
1.นายแพทย์ประสาน เปี่ยมอนันต์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน
2. นายแพทย์สุกฤษฏิ์ เลาห์อุทัยวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้ตรวจประเมิน
3.นายแพทย์บุญฤทธิ์ คำทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ตรวจประเมิน
เลขานุการผู้ตรวจ ดังนี้
1.นางสาวอนัญญา พันธ์คุณาวัฒน์ ผู้จัดการกลุ่มงานบริหารจัดการพื้นที่1
2.นางสาวสุพัตรา ลีเลิศ พนักงานปฏิบัติการงานมารตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ ดังนี้
1.นางอโณทัย เหล่าเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2.นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางณิรินทร์ญา ยุทธพงษ์พิชญะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.นายศุภฤกษ์ โนสุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
.

 

#ภาคีเครือข่าย #หน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับที่ปรึกษา #หน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง #โรงพยาบาลสวนปรุง #ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ #มคฉ #เชียงใหม่ #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 17