เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านการลำเลียงทางอากาศ ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านการลำเลียงทางอากาศ ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นประธาน
ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เข้าร่วมรับชมการซ้อมแผนลำเลียงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ประกอบด้วย
- อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
- สาธารณสุขนิเทศน์ เขต 6
- นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6)
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6
- นาวาเอก ตติศักดิ์ กอประเสริฐ รองผู้อำนวยการกองสื่อสาร ทัพเรือภาคที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1
- ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- นายอำเภอเกาะช้าง
- โรงพยาบาลตราด
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า
- โรงพยาบาลเขาสมิง
- โรงพยสยาลคลองใหญ่
- โรงพยาบาลเกาะช้าง
โดย สพฉ. มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบริหารจัดการและจัดซ้อมแผนฯ ดังนี้
- นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการ
- นายศิริชัย นิ่มมา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3
- นายสุวภัทร อภิญญานนท์ ชำนาญการงานเลขานุการ
- นางสาวปญาดา ชื่นสำโรง พนักงานปฏิบัติการ (หัวหน้างาน) งานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานบริหารจัดการพื้นที่ 3 สำนักบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ 3
 

#ภาคีเครือข่าย #skydoctor #การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ #เขตสุขภาพที่6 #สาธารณสุขจังหวัดตราด 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 166