เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. จับมือ กก. ร่วมมือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ลดการเลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล รวมทั้งการเข้าถึงปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การลงนามครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งการปฏิบัติการแพทย์และการปฏิบัติการอำนวยการด้านวิชาการในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และการฝึกอบรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมและการซ้อมแผน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินและบูรณาการความรู้ของแต่ละฝ่าย ให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับประเทศและสากล โดยตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของนักท่องเที่ยว ให้ได้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งในภาวะปกติและภาวะสาธารณภัย

3. เพื่อกำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน และสอดคล้องกับภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน

โดยทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันดำเนินการและสนับสนุนภารกิจระหว่างกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

#MOU #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว #ภาคีเครือข่าย #EMS #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 18