เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 7

หลักสูตรการบริหารจัดการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)

 

วัตถุประสงค์การจัดอบรม : 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ ค่านิยม ความคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และร่วมกำหนดทิศทางของนโยบาย ร่วมดำเนินการ ตามนโยบาย ร่วมติดตามผล พร้อมทั้งสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพและโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม

 • ผู้สำเร็จการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการและการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนในท้องถิ่นลดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดการเสียชีวิตและความพิการ ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง รวมถึงให้มีการบริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม :  รุ่นที่ 7 จำนวน 50 คน  ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   :  ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน        :  ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม    :  ลงทะเบียนผ่าน Application aChart   ตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 

                                                   (รับจำนวนจำกัด หากเกินกว่ากำหนดจะตัดเป็นรุ่นต่อไป)

กำหนดการอบรม               :  กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   :  วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษาและฝักอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน

 - นางสาวพรรณทิพา จิตอุ่น                   เบอร์ผู้ประสาน 085 482 1669

เอกสารประกอบ   รุ่นที่ 7

 1. หนังสือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่ สพฉ.03/ว 00191  ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 https://drives.niems.go.th/s/enpcdHX4gKsefL5
 • เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
 • เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งแห่ง
 • เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด
 • เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
 • เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครทุกแห่ง
 • เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุกแห่ง
 • เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุกแห่ง
 • เรียน ประธานมูลนิธิ/นายกสมาคมในเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 134