เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้รับผลการประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งเวียนคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดกรอบการรายงานไว้ 2 รอบ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้มีการประชุมพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยง การทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 และได้มีมตีให้แจ้งผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบ นั้น

โดยผลการพิจารณาของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้รับผลคะแนนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม)

จากผลการประเมินดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน และให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สพฉ. พร้อมนำมาตรการ/เครื่องมือประเมินต่างๆ มาใช้ในองค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญกับการยับยั้งการทุจริต การเตรียมการป้องกันล่วงหน้า และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 46