เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สพฉ. ร่วมงานเปิดศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) และเข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี 2567 (DPO Award of Excellence)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.30 -14.00 น. นายไพศาล ก้อนจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฉ. ร่วมงานเปิดศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center) และเข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี 2567 (DPO Award of Excellence) จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานของรัฐ (จาก 85 แห่ง) ที่ได้รับรางวัล DPO Award of Excellence โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “Super Hero ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน” โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ และประธานพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์บริการ (PDPA Center) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการลูกค้า NT โดยมีว่าที่สิบโท เอก โอฐน้อย ผอ.กดท. และนางสาวศีลจิต อินทรพงษ์ ผอ. กพส. เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมุ่งมั่นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีเครือข่าย และประชาชน ได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด

 

#ทุกชีวิตปลอดภัยมั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน #PDPA #EMS #สพฉ #niems #สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 61