เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Prehospital Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider: BPCLS-HCP) รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนอกโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Basic Prehospital Cardiovascular Life Support for Healthcare Provider: BPCLS-HCP) รุ่นที่ 2

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-19 มีนาคม 2567
 2. รับสมัครจำนวน 60 ท่าน 
 3. ค่าลงทะเบียน 1,500 บาทต่อท่าน
 4. ลงทะเบียนผ่าน Application : aChat
  iOS >>
  https://apps.apple.com/th/app/achatsocial/id1369723909?l=th
  Android >> https://play.google.com/store/search?q=achat&c=apps
 5. โอนเงินค่าลงทะเบียนและรับใบเสร็จผ่าน aChat
 6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย วันที่ 19 มีนาคม 2567
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 
  ผ่านเว็บไซต์ของ สพฉ. 
  https://www.niems.go.th และ Link ที่ทีมงานนำส่งให้ผ่าน aChat
  *ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 8. ฝึกอบรม วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 - 17.15 น.
  ณ ห้องประชุมสัตตบงกช (
  B602) ชั้น 6 และห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง ชั้น 3 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 9. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  คุณสมบัติทั่วไป
 • ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรค
 • ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

คุณสมบัติผู้เฉพาะหลักสูตร (ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด) ดังนี้

 • แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักฉุกเฉินการแพทย์
 • ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 • เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรืองานการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ
 1. หนังสือเชิญและเอกสารเพิ่มเติม  
  https://drive.google.com/drive/folders/1_2tek_5PfxYGe83ZIw2MH4dSQz7KxbFQ?usp=sharing

   

หมายเหตุ: 1) โปรดตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการลงทะเบียนและก่อนโอนเงินค่าลงทะเบียน
             2) ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นางสาวกาญจนา ศรีอุดร (แพรววา)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
091 419 0326

หรือ LINE Official Account : @335smsoh

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1132