เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ : บนฉ. รุ่นที่ 13

หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้กับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหน่วยปฏิบัติการ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.2564 ซึ่งบุคลากรดังกล่าวนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน ทั้งด้านอัตรากำลัง อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการแพทย์ พาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายลำเลียง และอุปกรณ์สำหรับการติดต่อประสานงาน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นของหน่วยปฏิบัติการและ ผู้ปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นำไปสู่การพัฒนาเป็นหน่วยปฏิบัติการที่มีคุณภาพต่อไป

 • เปิดลงทะเบียนผ่าน aChat ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2566-7 มิถุนายน  2567 หรือจนกว่าผู้สมัครจะครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 
 • รับสมัครจำนวน 980 ท่าน 
 • ค่าลงทะเบียน 850 บาทต่อท่าน
 • ฝึกอบรมจริงผ่าน Zoom วัน ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • การฝึกอบรมเป็น
  • การเปิดเทปบันทึกการบรรยายของรุ่นที่ 1 ร่วมกับวิทยากรบรรยายสด และมีผู้ช่วยวิทยากรคอยชี้แจงประเด็นข้อซักถามให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดช่วงเวลาที่มีการฝึกอบรม 
 • รับสมัครผ่านทาง aChat
  • ลงทะเบียนสมัครเข้าฝึกอบรม ผ่าน aChat 
  • ชำระเงินผ่านธนาคาร โดยขอความอนุเคราะห์ใช้ QR Code ที่ออกผ่าน aChat เท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบการชำระเงินของท่านได้อย่างรวดเร็ว  และถูกต้องเนื่องจากเป็นการยืนยันจากธนาคารผ่านระบบฯ 
  • รอสถานะการชำระเงินสำเร็จ 30 ชม. (ภายหลังจากที่ธนาคารยืนยัน) โปรดรอสถานะการชำระเงินของท่านอย่าชำระเงินซ้ำ
  • โดย QR Code ที่ชำระเงินสามารถใช้ได้เพียง 1 ท่านต่อ 1 QR Code ไม่สามารถนำซ้ำเพื่อการชำระเงินของท่านอื่นได้ 
   • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินผ่าน aChat
   • รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน aChat
   • รอทีมงาน สพฉ. เชิญท่านเข้า group "หลักสูตร บนฉ.รุ่นที่ 13 ชำระเงินแล้ว" -> เพื่อท่านจะได้สามารถตรวจสอบลำดับ และสามารถรับ Link Zoom เข้าร่วมการฝึกอบรม (ด้วยมีสมัครเป็นจำนวนมาก จะใช้เวลารอประมาณ 30 ชม. หลังจากสถานะการชำระเงินของท่านเรียบร้อย)
 • ผู้ผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมการฝึกอบรมครบถ้วน
 • ใบเสร็จและใบประกาศนียบัตรเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นตัวจริงแล้ว ขออภัยไม่มีการนำส่งรูปแบบกระดาษกลับมายังท่านแล้ว
 • กรุณาดาวโหลด Application  aChat สำหรับสมัครอบรม และเอกสาร

https://drive.google.com/drive/folders/1BjoRcUKMR2qmgEQsGUdVotiFvGepGdT4?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1_F9zB8BN61VwtKl4z8d-K43K2pXT11kf/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1ASxEmuKxo9SWxxXhGnzhmfUDT6zzulUV/view?usp=sharing

4. เอกสารประกอบการอบรม

https://drive.google.com/drive/folders/1jxUlyhmxeJa7G9cxEYtkr-7_1ZtKfM32?usp=drive_link

 

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

วิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นางสาวชนนิกานต์ จารุพฤฒิพงศ์ ID Line: pinkems (ฝ่ายการอบรม และเทคนิคการลงทะเบียน)

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 2728