เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประชาสัมพันธ์แจ้งเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567

ตามประกาศคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีสิทธิได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการให้เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรติประเภทสรรเสริญ ประเภทสมนาคุณ และประเภทกิตติมศักดิ์ และเพื่อให้การดำเนินการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สิทธิได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัด รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ยื่นแสดงความจำนงในการขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและเกณฑ์ในการพิจารณาการให้เข็มแต่ละประเภทและระดับได้

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1746