เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) รายการก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เผยแพร่ร่าง TOR รายการก่อาร้างรายการก่อสร้างอากาคสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยตัวตามระเบียบฯกำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หากท่านมีข้อเสนอแนะให้ติดต่อ งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานบริหารทั่วไป สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขที่ 88/33  ชั้น 2 อาคารกองวิศวกรรมการแพทยฺ์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-590-2801  โทรสาร 02-590-2802  หรือทางเว็ปไซด์ http://www.niems.go.th/  หรือ http://gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ 3 ธันวาคม 2552

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 813