เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553

 

    หนังสือที่ สธ 0423.5/ว. 1008 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เรื่อง การดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553  Download

    สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1.  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
  2.  แนวทางการเก็บ และรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  3.  รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่ส่งข้อมูลรายงาน IS ปีใหม่ 2553
  4.  แนวทางการสำรวจการขายสุราในสถานที่ และเวลาที่ห้ามขายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 
  5.  แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร
  6.  หนังสือที่ สธ 0215.042.1/ว 100 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ฯ

     แบบรายงาน

  1. แบบฟอร์มการลงข้อมูลผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
  2. คำจำกัดความและอธิบายเพิ่มเติมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553
  3. การลงบันทึกข้อมูลช่วงเทศกาล
  4. แบบรายงานการสำรวจร้านค้า แบบที่ 1 และ แบบที่ 2

      การรายงานข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ตามลิงค์ด้านล่าง

       http://service.niems.go.th/accident/acclogin.php

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 593