เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

    

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ชื่อ : มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ย่อว่า “มพฉ.”
ชื่อภาษาอังกฤษ : EMERGENCY MEDICAL FOUNDATION OF THAILAND ย่อว่า “EMFT”
เครื่องหมายของมูลนิธินี้ : ตามเครื่องหมายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พื้นหลังเป็นธงชาติไทย ลักษณะตามรูปเครื่องหมายมูลนิธิที่ปรากฎดังนี้

โลโก้มูลนิธิ

จดทะเบียนตั้งมูลนิธิ : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ลำดับที่ นบ.๑๙๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

สถานที่ตั้งมูลนิธิ : ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สาธารณสุขซอย ๖
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

(1) เพื่อการกุศลสาธารณะในประเทศไทย
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมาย
(3) สนับสนุนเพื่อการช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย และผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัย
(4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิภาคเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
(5) สนับสนุนทุนในการศึกษา วิจัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งกิจกรรมอื่น ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(6) เพื่อเป็นองค์กรประสานความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทำประโยชน์แก่สาธารณะในประเทศโดยมิได้แสวงหากำไร
(7) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


ข่าวประชาสัมพันธ์


 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 17 ทั้งหมด 39623