เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คณะผู้บริหาร

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา
(เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ )
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731

ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย
(รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731

นพ.สัญชัย ชาสมบัติ
(รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
ผู้ช่วยเลขาธิการ

ดร.ศศดิศ ชูชนม์
(ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมาตรฐานและคุณภาพ)
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

นาวาเอก พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน)
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
ผู้เชี่ยวชาญ

ว่าที่สิบโท เอก โอฐน้อย
(ผู้เชี่ยวชาญ ด้านดิจิทัล)
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 731
ผู้อำนวยการสำนัก

นางวนิชยา ทองแนบ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 726

นาวาเอก พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง
รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 725

นายอรรถพล ถาน้อย
ผู้อำนวยสำนักรับรองและกำกับมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 723
 

นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 733

ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 734

นายสุรชัย ศิลาวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฎิบัติการฉุกเฉิน
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 721
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวศิริมา สังข์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 728

นายพรหมมินทร์ หอมหวล
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 730

สาวสุดารัตน์ นิราพาธ
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์การ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 722

นางสาวพรพิมล ธนบัตรชัย
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัล
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 721

นางวนิชยา ทองแนบ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์การ
โทรศัพท์ : 02-8721600 ต่อ 720
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 10211