เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ความเป็นมา

     ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าการปฏิบัติการฉุกเฉิน นั้นมี มาตรฐานหรือคุณภาพเพียงใด เนื่องจากไม่มีระบบการประเมิน การตรวจสอบ หรือการรับรองจากหน่วยงาน ใดทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับความพิการ หรือสูญเสียชีวิตรวมทั้งทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงมาก ขึ้นโดยไม่สมควร เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงผู้มาเยือนให้มีความปลอดภัย นั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการรับรองคุณภาพหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยมีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล โดยนำมาตรฐานจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของประเทศไทยโดยหน่วยปฎิบัติการสามารถทำการบันทึกข้อมูลในแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ แบบประเมินตนเองการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย Thai Emergency Medical Service Accreditation (TEMSA)

 

 

     การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย สำหรับหน่วยปฏิบัติการทุกประเภท ทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ในระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS)

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้เกิด ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

๑. เพื่อให้หน่วยงานที่จะขอการรับรอง TEMSA ได้ประเมินความพร้อม และสามารถใช้เป็น แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรับรองคุณภาพ

๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองคุณภาพ

ประโยชน์ของการประเมิน

๑. ได้การรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

๒. หน่วยและผู้ปฏิบัติงานได้รับการอนุญาตจาก กสทช.ให้ใช้วิทยุสื่อสาร

๓. มีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

๔. ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองด้านกฎหมาย และสวัสดิการ

ปรเภทของแบบประเมิน 

SAR 01 สำหรับหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ (ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ)

SAR 02 สำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูงและระดับเฉพาะทาง (หน่วยปฏิบัติการในโรงพยาบาล ALS)

SAR 03 สำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรฯ)

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 20957