เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

พันธกิจ (MISSION)
 

๑) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งชาติ ว่าด้วยความปลอดภัย

การป้องกันตนเองของประชาชนทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความเข้มแข็งเพื่อประชาชนได้รับการคุ้มครอง การอำนวยความสะดวก และสามารถจัดการตนเองในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ทั่วทั้งประเทศ

๒) พัฒนาระบบบริหารบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินของชาติรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลง

ผลิตและ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน และการสร้างสรรค์วิชาการ องค์ ความรู้ นวัตกรรม การจัดการฐานข้อมูลในการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ทันสมัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนและพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินของชาติให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน และการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

๓) เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อความเป็นเลิศ และจัดบริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  • จัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน สังคม และบริหารจัดการเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทั้งสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการ ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง
  • รับรองมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล เพื่อยกระดับสู่ประเทศชั้นนำที่เป็นเลิศทางการจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
  • จัดบริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่การรับรู้การเจ็บป่วยฉุกเฉิน จนถึงเริ่มได้รับการบำบัดเจาะจงหรือพ้นภาวะฉุกเฉิน โดยพัฒนาห่วงโซ่ปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานพยาบาล ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมดำเนินการ ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย

๔) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินของชาติรองรับการพัฒนาประเทศ

ยกระดับ หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล สถานประกอบการ เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศ (Medical Hub) และหนุนเสริมการเติบโตของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงอย่างมีมาตรฐาน

๕) กำหนดทิศทาง นโยบาย และบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ

การบูรณาการทรัพยากร แผนงาน งบประมาณที่มีความเข้มแข็งเป็นไปในทิศทางเดียวกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ และมีบทบาทนำในการยกระดับสู่ สากล และสามารถสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับให้เกิดขึ้นสังคม เสริมสร้างเอกภาพทั้งมิติเชิงนโยบายและการปฏิบัติการ และขับเคลื่อนให้การแพทย์ฉุกเฉินและการได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 6030