เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการพัฒนาเพื่อบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล รวมถึงภาคีเครือข่าย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างกลไกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยความปลอดภัย ทั่วถึง เท่าเทียม โดยมีระบบควบคุมมาตรฐานและบริหารคุณภาพที่ดี

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 4419