เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
(Emergency Medical Preparedness Academic Center) ศูนย์ EMPAC
สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
                                      

 
 
 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่อง เลื่อนการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2563 (Basic Aeromedical Evacuation Course 2020)


             เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงออกประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2563 (Basic Aeromedical Evacuation Course 2020) มีสาระสำคัญ คือ ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2563 (Basic Aeromedical Evacuation Course 2020) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และหากมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมจากผู้ที่ได้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สามารถดาวน์โหลด ประกาศ สพฉ.  เรื่อง เลื่อนการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2563 ได้ที่นี่


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2563 (Basic Aeromedical Evacuation Course 2020)

               ตามที่ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกันจัดให้มีอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ตั้งแต่ ปี 2552 ถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 58 รุ่น จำนวน 2,065 คน เป็นบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งแพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสังกัดรัฐและเอกชน พลเรือน ทหารตำรวจและภาคเอกชน ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อร่วมการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ให้มีความรู้ความสามารถประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น ตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นพื้นฐานขณะลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน ด้วยประสบการณ์การฝึกในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงรองรับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน เพื่อให้สอดคล้องตามบันทึกความตกลงเรื่องการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ระหว่างกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บริษัท กานต์นิธิเอวิเอชั่น จำกัด นั้น

               สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เห็นถึงความจำเป็นและความต้องการของบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ อีกเป็นจำนวนมาก จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

 
  • รุ่น 59 (1/2563)        จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.63         สำหรับแพทย์,พยาบาล และพาราเมดิก(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
  • รุ่น 60 (2/2563)        จัดอบรมระหว่างวันที่  3-7 ส.ค.63            สำหรับแพทย์,พยาบาล และพาราเมดิก(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
  • รุ่น 61 (3/2563)        จัดอบรมระหว่างวันที่  24-28 ส.ค.63        สำหรับแพทย์,พยาบาล และพาราเมดิก(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)     
  • รุ่น 62 (4/2563)        จัดอบรมระหว่างวันที่  7–11 ก.ย. 63         สำหรับเจ้าพนักงานและพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT)   

 

เปิดลงทะเบียน  :    
          ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ  :    
           ในวันที่ 3 เมษายน 2563 

เปิดระบบชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน  :    
          ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน :    
          ท่านละ 5,000 บาท  (ค่าวิทยากร , ค่าเอกสาร , ค่าอาหารกลางวัน , ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

สถานที่จัดอบรม :    
          ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 171 ถ. พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร :    
          1) แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
          2) พยาบาลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 1 – 2 ปี
          3) อายุไม่ควรเกิน 50 ปี
          4) มีโอกาสได้ใช้ความรู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ
          5) ไม่มีโรคประจำตัว  เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคความดันโลหิตสูง โรคไซนัสอักเสบ โรคหูอักเสบ
          6) ไม่อยู่ในระหว่างพักฟื้นการผ่าตัดใหญ่ ในระยะเวลา 3 เดือน
          7) ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงวันเข้ารับการอบรม 
          8) ดัชนีมวลกายไม่เกิน 35

เอกสารประกอบการรับสมัคร :    
          1) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว 
          2) ใบรับรองแพทย์ 5 โรค 
          3) ใบรับรองแพทย์ลงนามรับรองผลการตรวจร่างกาย ดังนี้
                    ก. ผลการตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital signs) : ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) 
                    ข. ผลเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) (ใบอ่านผลพร้อมฟิล์มเอกซเรย์ หรือแผ่นซีดีไฟล์ภาพเอกซเรย์จากรังสีแพทย์)
                    ค. ผลคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG) 
                    ง. ผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
                    จ. ผลปัสสาวะตรวจการตั้งครรภ์ (Preg Test)
          4) หนังสืออนุมัติให้เข้ารับการอบรมจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด (เฉพาะกรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด และแนบเอกสารเมื่อประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ถูกคัดเลือกและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
           *** ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ถูกคัดเลือก ให้นำใบรับรองแพทย์ฉบับจริง พร้อมผลการตรวจตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมมาแสดงที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศในวันแรกของการอบรม ***

          เมื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ พิมพ์ใบชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงิน และยืนยันการชำระเงินในระบบการลงทะเบียน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินและยืนยันการชำระเงินในระบบภายในกำหนดเวลา

รายละเอียดหลักสูตร :    

หมายเหตุ :    
          1) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันปิดรับลงทะเบียนแต่ละรุ่น เมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกเต็มจำนวน
          2) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนอบรมหากมีผู้สมัครไม่ครบ 36 คนต่อรุ่น ก่อนวันอบรม 15 วันทำการ 
          3) สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ประจำปี 2563 (Basic Aeromedical Evacuation Course 2020) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และหากมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมจากผู้ที่ได้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์ EMPAC)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทร. 02 872 1600   email : empac@niems.go.th  หรือ
คุณกุลพันธ์ พิทักษา โทร  097 226 8909
คุณแก้วศิกานต์  สวัสดิ์ประสิทธิ์  โทร  082 227 1669
เรือเอกสมัคร ใจแสน  โทร  093 328 1669 ในวันและเวลาราชการ
 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 15063